Slamrensing | Vannrensing- og sedimenteringsselskap med høyt fokus på miljø

Entreprenører

Vi tilbyr komplette løsninger for vann- og slambehandling når det gjelder tunell og byggegrop, inkludert resirkulering av vann. Vi leverer også miljølogger.

Mobile renseanlegg for vei- og jernbanetuneller

● Mobilt rensecontainer med teknisk rom og to sedimenteringskammer, hver på 16m3. Det vanligste oppsettet er 2 sedimenteringscontainere i tillegg på hver 35 m3.
● Kan brukes både utenfor og inne i tuneller- og fjellhaller. Fleksibelt i forhold til kapasitet. Kapasiteten kan økes betraktelig ved å supplere med 1 til 2 sedimenteringscontainere.
● Bruker C02 som pH-regulerende medium, reguleres automatisk. Bruker flytende flokkulant for å øke sedimenteringskapasiteten, reguleres automatisk.
● Vi tilbyr også en avvanningsmetode av slam ved bruk av filterpresse.
● Fullt varslingssystem på SMS.
● All date går inn til en rapportgenerator som enkelt genererer rapporter. Vi har også erfaring å resirkulere vannet.
● I vinterhalvåret kan en red. utgiftene til kuldesikring av anlegget ved å ha det inne i tunellen eller fjellhallen.
● Anlegget fraktes lett fra sted til sted da det er basert på en krokcontainere.
● Prisgunstig.
● Lite personellkrevende.

Prosessanlegg for større prosjekter

En prosesscontainerne er beregnet på større renseprosesser hvor vannmengdene er stor og det krever mer styring av prosessen, flere pumper involvert og større krav til hvor vannet skal dirigeres til. Containeren kan være 10- eller 20 fot og bestå i  hovedsak av de samme komponentene som på det mobile renseanlegget, men i tillegg er det en stor hovedpumpe installert, mer avansert styring og 3-4 ventiler hvor vannet kan distributeres til forskjellige steder og formål.
Vi tilbyr også til slike anlegg en avvanningsmetode av slam ved bruk av filterpresse.

Mobile renseanlegg for byggegrop, fundamentering og kulverter

Her er utfordringen både vann- og slam/leire renseprosessen.
Til dette formålet bruker vi primært tilsvarende mobilt renseanlegg som for tuneller.
I tillegg til det mobile renseanlegget setter vi her vanligvis til en eller to sedimenteringscontainer på 35 m3. I forbindelse med slam/leirebehandling kan en her bruke et slamstabiliserende kjemikalie. Det kan ved visse anledninger her benyttes filterpresse.